• عوارض جنسی داروهای فشارخون
     با وجودی که فعالیت جنسی به خلاف حمله ی قلبی، تهدید فوری سلامتی به شمار نمی آید ولی بالا بودن فشارخون ممکن است بر رضایت کلی از مسایل جنسی تأثیر گذارد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب