• دعاهایی که برای تقویت حافظه موثر هستند
     آنچه در مورد تقویت حافظه و هوش از کتب روایی و ادعیه بیان شد، علت تامه محسوب نمی شود. بعضی از عوامل مربوط به هوش و حافظه در اختیار ما نیست و مربوط به عوامل ژنتیکی و وراثتی است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب