• قتل عمو به تاوان قتل پدر و برادر
    جوانی که برای گرفتن انتقام قتل پدر و برادرش، عموی خود را به قتل رسانده بود، بعد از سه سال زندگی پنهانی عاقبت دستگیر شد و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب