• گسترش تحریم کالاهای رژیم اسرائیل در اروپا
    دامنه تحریم کالاهای اسراییلی در اروپا گسترش یافته و جریان ها و احزاب و نهادهای دولت عبری از تداوم روند تحریم کالاهای اسراییلی که بر عرصه های سیاسی و نظامی و اقتصادی و علمی این رژیم تاثیر منفی گذاشته است، نگران هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب