• ایران در مذاکرات به ۱+۵ چه پیشنهادی داد؟
    دکتر ظریف، نخستین بار، درباره طرح پیشنهادی ایران به گروه ۱+۵ در مذاکرات ماه گذشته در «وین» صحبت کرد. «تا زمان پایان قرارداد با روسیه در سال ۲۰۲۱، ایران بی تردید توانایی داخلی تبدیل اکسید را به میله های سوخت خواهیم داشت.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب