• تعرفه پیامک تلفن ثابت تعیین شد
    در این مصوبه سقف تعرفه پیامک تلفن همراه به شبکه تلفن ثابت و بالعکس 120 ریال و معادل 4 دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان در نظر گرفته شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب