• تفریحات زنان ایرانی در طول تاریخ چه بوده است؟
    زندگی زنان به عنوان نیمی از جمعیت، دست کم در ایران هیچگاه مورد توجه تاریخ نگاران نبوده است مگر درباره زنان طبقات بالا؛ از همین رو سخن گفتن از دنیای زنان به ویژه سرگرمی های آنان در وهله نخست سخت می نمایاند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب