• الهام چرخنده، تقویم یک تحول
    رسیدن به نقطه ای که به عقاید همدیگر احترام بگذاریم حتی اگر گمان میکنیم عقاید طرف مقابلمان ، ریاکارانه است. به نظر دشوار می آید. به حواشی یک تحول پرداخته ایم به امید روزی که با گفت و گو خارج از توهین فضا را برای گردش اندیشه فراهم کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب