• رعایت این موارد شما را خوشبخت می کند
    خانواده نهادی مقدس است و انگیزه اصلی ازدواج، تكامل روحی و معنوی در نهایت دست یابی به آرامش است و این آرامش زمانی حاصل می شود كه ازدواج بر پایه منطق و احساس تواماشكل گرفته باشد؛ 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب