• فوت و فن خوش پوشی در تابستان
    این لباس ها هستند که روز ما را می سازند، ما را پشت تعریف خودشان پنهان می کنند و حتی گاهی به رفتار و کردارمان جهت می دهند. اگر روزی یک ست اسپرت بپوشید، بی شک رفتارهایی سریع تر و شادتر خواهید داشت اما اگر لباسی رسمی یا نیمه رسمی تن کنید، فکرشده تر رفتار می کنید و از شیطنت تان کم می کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب