• «سراب‌»هایی که ملی شدند
    دو سراب تاریخی «فش» و «دهلر» در فهرست میراث طبیعیِ ملّی ثبت شدند، ثبتی که اگر سرمایه گذاران چشم طمع خود را کور کنند،  شاید بتواند منجی این دو سراب تاریخی باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب