• راهکار جالب جایگزینی قطار با اتوبوس
      برابر گزارشی تازه، به جای استفاده از خطوط تراموا و قطارهای شهری، می توان از اتوبوس های تندرو بر روی خطوط آهن استفاده کرد. استفاده از اتوبوس، هزینه بخش حمل و نقل را برای مسافران و دولت کاهش می دهد.          
  • راهکار جالب جایگزینی قطار با اتوبوس
      برابر گزارشی تازه، به جای استفاده از خطوط تراموا و قطارهای شهری، می توان از اتوبوس های تندرو بر روی خطوط آهن استفاده کرد. استفاده از اتوبوس، هزینه بخش حمل و نقل را برای مسافران و دولت کاهش می دهد.          

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب