• ٨٨ باید دور نتیجه را خط می‌کشیدیم
    این مرد چنان با «عقل سرد» سخن می گوید که اگر با مرکب احساس به میدان آمده باشی در نخستین زورآزمایی، شانه هایت از غبار واقعیت خاکی می شود. جوان تر که باشی، عقل سرد عباس عبدی، خشمگین و افسرده ات می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب