• لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان
    برخی از زنان با ازدواج روی دیگر خشونت را تجربه می کنند. اعمال نابرابری ها بر زنان و سلب اختیار از آنان در برخی از امور اجتماعی و خانوادگی این گروه از جامعه را با واقعیت تلخ خشونت بار دیگر رو به رو می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب