• چرا خدا صدایم را نمی شنود؟
    خداوند هرگز به بنده ای که او را میخواند بی توجه نیست بنده ای که دعا به او داده شده اجابت هم به وی داده شده است دعای شما به درگاه الهی نشانه ی این است که خداوند به شما نظر لطف و توجه دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب