• حذف رشته های غیرضروری
    فرهادی گفت: باید توسعه دانشگاه ها و رشته های تحصیلی هدفمند باشد. رشته های مورد نیاز از جمله رشته های بین رشته ای ایجاد و رشته های قدیمی غیرضروری حذف شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب