• در لحظه حساس لازم نیست حتما رییس باشم
    باهم می رسیم؛ ما و هاشمی. از گیت ورودی در حال ردشدن هستیم که مامورحفاظت می گوید حاج آقا هم رسید. سرم را بلند می کنم.
  • شمارش معکوس برای حذف یارانه افراد غیر نیازمند !
    طبق بند «و» تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند یارانه باشند، پرداخت می شود با احتساب اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب