• حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا
      حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا حشرات دریاچه ای نوعی از حشرات هستند که هر سال در این موقع از سال به مکان هایی که دارای دریاچه و مناطق رطوبتی و همچنین دارای تغذیه ای مناسب باشد حمله ور میشوند.و چه جایی ...........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب