• گزارش جدید وزارت کار در مورد حوادث کار
    همچنین ضرورت دارد فعال سازی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای ۲۵ نفر شاغل با تمرکز بر اجرای چرخه مدیریت ارزیابی ریسک در اولویت کاری حوزه صف قرار گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب