• عکس: زندگی در خانه های بافت فرسوده تهران
    در مناطق جنوب تهران هستند خانه هایی که سبک زندگی در آنها گویا شامل گذشت زمان نشده است.حیاط های اشتراکی، اتاقهای کوچک فاقد حمام، مسکن افرادی است که امروزه بخشی از آنان را مهاجرین داخلی و خارجی تشکیل می دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب