• قاچاق خاک حاصلخیز ایران ادامه دارد
    اراضی استان بوشهر از نوع فقیر محسوب می شوند و امکان خاکبرداری و برداشت خاک در آن، بدون آسیب زدن به آینده کشاورزی این منطقه وجود ندارد. در این حوزه، پیگیری های مجلس و کمیسیون کشاورزی نیز در جایگاه خود جالب است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب