• اشتباهات رابطه جنسی
     مدتی است عقد کردم. شوهرم به شدت در مسائل جنسی کم رو ست، به طوری که حتی رویش نمی شود دست مرا بگیرد یا نوازشم کند؛ همه این کارها را من شروع می کنم؛ دستش را می گیرم، نوازشش می کنم و …؛ اما چون او هیچ عملی را تا آنجا که من انجام ندم انجام نمی دهد ................    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب