• حکایت جالب روز با چراغ گرد شهر
    راهبی چراغ به دست داشت و در روز روشن در کوچه ها و خیابانهای شهر دنبال چیزی می گشت. کسی از او پرسید: با این دقت و جدیت دنبال چه می گردی، چرا در روز روشن چراغ به دست گرفته ای؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب