• مجازات‌های زیرمیزی‌بگیران اعلام شد
    معاون درمان وزیر بهداشت ضمن اشاره به اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات و اعمال نظارت های دقیق بر آن از فردا، احکام مجازات زیرمیزی بگیران را توضیح داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب