• خشم فرزند ملک عبدالله از اقدام ملک سلمان
    عزل و نصب های پادشاه جدید عربستان پس از درگذشت پادشاه سابق علاوه بر این که همگان را به تعجب واداشته است، نشان دهنده نزاع داخلی در خانواده پادشاهی است و فرزند پادشاه سابق را نیز به خشم آورده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب