• خواننده‌هایی که از زیرزمین، روی زمین آمدند
    بسیاری از خوانند گانی که امروز د ر بازار رسمی موسیقی کشور فعالیت می کنند ، پیش از این به صورت زیرزمینی می خواند ه اند . آمارها هم نشان می دهد میزان استقبال مرد م از خوانند گانی که د ر ابتد ا زیرزمینی بود ه اند  و سپس مجوز گرفته اند،  بیشتر از خوانند گان د یگر است. در برخی موارد حتی مجوزدار شدن، باعث کاهش اقبال مردم نسبت به آن خواننده هم شده است!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب