• چند درصد قتل ها در تهران رخ می دهد؟
    فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه وقوع جرم در نقاط مختلف متفاوت است، گفت: شهر تهران 25 درصد و استان تهران 30 درصد از وقوع جرم را به خود اختصاص می دهند که بیشترین جرائم مربوط به سرقت است بعبارتی یک سوم سرقت در تهران اتفاق می افتد اما 10 درصد قتل در تهران رخ می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب