• درمان هندی سرما خوردگی، با زردچوبه شفابخش
    بعضی آدم ها وقتی بیمار می شوند اهل شتاب و عجله اند و بعضی باحوصله و شکیبا و آرام انتظار پایان بیماری را می کشند. دسته اول درمان و علاج را در داروهای سنگین پر از فرمول های شیمیایی با کارایی زودگذر می بینند و دومی ها دوست دارند با مزه و زیبایی و همراهی طبیعت، آرام بگیرند و هر آنچه نافع است و سالم، در آب و خوراک شان بریزند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب