• نقش تغذیه در جلوگیری و درمان پوکی استخوان
      قبل از پرداختن به اثر بازدارندگی و درمان پوکی استخوان از طریق تغذیه به دو دسته از عوامل زمینه ساز پوکی استخوان اشاره کوتاهی به عمل می آید که شامل عوامل غیرقابل تغییر و عوامل قابل تغییر می باشد.              

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب