• دستور اشتغالی رئیس‌جمهور به ربیعی و نوبخت
    رئیس جمهور به وزارت کار و معاونت برنامه ریزی دستور داده است تا با استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه ها به سمت مهار بیکاری حرکت شود. در همین حال، وزارت کار اخیرا بسته ای مشتمل بر بیش از 50 راهکار عملیاتی در زمینه اشتغال زایی را با عنوان "تکاپو" ارائه کرده که مشتمل بر سهم دستگاه ها از اشتغال زایی و تشکیل ستادهای استانی برای شناسایی فرصت های محلی اشتغال زایی در کشور است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب