• دلار دولتی 3000 هزار تومان می شود
    معضل کسری بودجه انگار در اقتصاد ایران تمامی ندارد؛ سال هاست که در کمین اقتصاد ایران نشسته و حالا به همراه همیشگی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب