• دلایل بدگمانی چیست؟ و راه های درمان آن چیست؟
    بدگمانى به معناى سوء ظن، بدخیالى، خیال و اندیشه بد داشتن درباره کسى است. به عبارت دیگر، بدگمانى آن است که انسان، درباره رفتار و گفتار دیگران، افکار و خیال هاى ناروا کند و به آن ترتیب اثر دهد و آن خیال را، به صورت یک واقعیت ببیند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب