• من عقده ای نیستم فقط تنبلم!
    جوانی که به دلیل اسارت در عقده مادر، قدرت تصمیم گیری اش سلب می شود و بدون اجازه مادر خود نمی تواند قدمی بردارد؛ در انتخاب رشته، شغل، همسر و... تابع نظر والدین خود است و از خود هیچ کنشی بروز نمی دهد؛ 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب