• اولین حس دختران به بلوغ چیست؟
    بلوغ، مرحله ای بحرانی از زندگی انسان است و به شهادت تاریخ، حتی جوامع بدوی شروع بلوغ را جشن می گرفتند. نوجوانی، که با بلوغ جنسی شروع می شود، دوره ای است که طی آن نوجوان از مرز بین کودکی و بزرگسالی عبور می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب