• دلواپسان چرا دلواپسند؟
    به نظر مي رسد کساني که امروزه تحت عنوان دلواپس يا دل  نگران در جامعه مطرح هستند چنانچه دلواپسي و يا دلنگراني شان براي کشور و منافع ملي بود ما هيچ حرفي نداشتيم ولي اين دلنگراني ها حاميان هشت ساله دوره آقاي احمدي  نژاد بودند 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب