• دیر خوابیدن منجر به افزایش وزن می‌شود
    برای بسیاری افراد، بزرگسالی و نوجوانی دوره ای پر از شب نخوابیدن است اما یک پژوهش جدید نشان می دهد که این بیدار ماندن تا دیروقت اثراتی بر افزایش وزن افراد دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب