• رئیس دولت سایه عربستان گریخت
    رئیس دولت سایه در عربستان در بیشتر تصمیم گیری های پادشاه سابق نقش داشت و تصمیم می گرفت چه کسی با پادشاه عربستان دیدار کند و کدامیک از وزرا یا امرای مناطق مختلف تغییر کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب