• تنها تغییر بورس تحصیلی خارج 93
    رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه ظرفیت و شرایط بورس امسال خارج از کشور برای دانشجویان دکتری نسبت به سابق تقریباً تغییری نداشته  است، در عین حال گفت: در جایابی بورس خارج از کشور، اولویت با مناطق محروم است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب