• برای موفق شدن کمی منفی فکر کنید!
    عقل سلیم می گوید که اگر بخواهید به هدفی مهم دست پیدا کنید، باید مثبت فکر کنید. خودتان را در حال ارائه بهترین سخنرانی تجسم کنید و انرژی مخاطبین را جذب کنید. مصاحبه شغلی ایده آلتان را تجسم کنید و خودتان را تصور کنید که در آن کار پذیرفته شده اید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب