• آباد برآورده شدن حاجات
    اَلْمَلِکْ: از خاصیت های این نام دوام ملک و قدرت است برای کسی که هر روز 90 مرتبه بر ذکر «یا مَلِک» مداومت نماید. سپس خدا او را از مردم بی نیاز می کند و در دنیا و آخرت آقا و سرور قرار می دهد..........
  • خدای مهربان من
    خداوندا ! مرا درآنچه تورا ازمن خشنود می سازد و یاد مرا در میان مردمان نیک می گرداند ، کامیاب نما.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب