• راضی ترین و ناراضی ترین شاغلان کدام اند؟
    «تازه ترین بررسی نشان داد خرده فروشان، پرستاران و آموزگاران، ناراضی ترین قشر شاغلان از لحاظ میزان حقوق دریافتی محسوب می شوند. در این بررسی همچنین مشخص شد شمار فزاینده ای از افراد در قشرهای مختلف از حقوق و مزایای دریافتی شان ناراضی اند.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب