• «راک» در کف خیابان + فیلم
    شهر، صدای بوق بی پایان و ترافیک های چند صد متری است؛ چراغ قرمز، چراغ سبز و عجله برای رسیدن به تمام قرارهای یک روز شلوغ. گوشه و کنار، گدایی سر چهار راه و فال فروشی در پیاده رو.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب