• قد بلندترین بازیکن والیبال در دنیا چه کسی است؟
    قد بلندترین بازیکن والیبال در دنیا چه کسی است شاید خیلی ها فکر کنند که بلند قدترین بازیکن والیبال دنیا دیمیتری موزیرسکی با 2 متر و 7 سانتی متر یا الکسی کازاکوف با 2 متر و 16 سانتی متر باشد، ا..............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب