• روند بی سابقه رشد سرطان در ایران
    معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمام سرطان های ما از کشورهای غربی و حتی کشورهای منطقه کمتر است اما به هر حال روند رو به رشد ما از آن ها تندتر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب