• رفیق فرزندتان باشید
    اگر فرزند نوجواني در خانه داريد، به احتمال زياد با اين موضوع مواجه شده ايد که فرزندتان درباره يک مسئله صحبت هاي دوستانش را بيشتر از نظريات شما قبول دارد و حتي اگر در ظاهر به شما «چشم» بگويد باز هم طبق نظر دوستانش رفتار مي کند. اگر قصد داريد نفوذ دوستان فرزندتان را کاهش دهيد بهتر است بي گدار به آب نزنيد، چون رفتارهاي اشتباه شما در اين باره فقط آن ها را نزد فرزندتان عزيزتر مي کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب