• رنگ های که زنان و مردان بیشتر می پسندند
    وانشناسی رنگ، مطالعه نقش رنگ به عنوان یک عامل رفتاری است. این حوزه تحقیقات گوناگونی از تبیین ترجیحات فردی تا پژوهش در مورد ارتباط بین رنگ پیرهن تیم های فوتبال انگلیسی با نتیجه را شامل می شود.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب