• روابط عروس و دامادهای شاغل و عاشق
    در این بخش به چگونگی روابط عروس دامادهایی که هر دو شاغل هستند پرداخته میشود و این که چطور رفتار کنند تا عشق آتشین آنها و از هم دور بودن آنها بخاطر شرایط کاری سرد و خاموش نشود. ممکن است بین زوج هایی که در طول هفته از هم دور هستند فاصله ایجاد شود اما این فاصله زمانی به فاصله عاطفی می انجامد که زوج ها مراقب روابط خودشان نباشند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب