• کدام ازدواج ها به جدای میرسد؟؟
    بیشترین مشکلاتی که د ر زند گی مشترک به وجود  می آید  به خاطر این است که د ختر و پسر، همسر مناسب خود  را انتخاب نکرد ه  اند  و پس از چند  سال زند گی، متوجه می  شوند  که مناسب یکد یگر نبود ه  اند  و با نشاندن مهر طلاق بر صفحه شناسنامه خود، به زندگی مشترکشان پایان می دهند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب