• قاضی درونتان را تربیت کنید!
    کارشناسان معتقدند یک قضاوت بی دلیل و تند و تیز عواقبت بد و ناراحت کننده ای به دنبال دارد. هرچه نوک پیکان قضاوت تیزتر باشد، قضاوت کننده و قضاوت شونده آسیب بیشتری می بیند اما حتما راه هایی برای شناخت قاضی درون و هوشمندانه قضاوت کردن وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب