• تصویر روحانی مدرن با تیپ اسپرت در یک فیلم!
    این روحانی اغلب تیپ اسپرت می زند و در انتخاب پوشش مدرن است.او در انگلستان درس خوانده و شلوار کتان می پوشد.این روحانی موهای بلندی هم دارد و سعی زیادی دارد که کاملا با ظاهری آراسته و مدرن در محافل ظاهر شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب